SẤM GIẢNG - GIẢNG XƯA:                 
 
 Kim Cổ Kỳ Quan:
   Tác giả: Ông Ba  Nguyễn Văn Thới    

* * * *

  

Kim Cổ 01   ||  Kim Cổ 02

 

Kim Cổ 03  ||  Kim Cổ 04

 

Kim Cổ 05   ||  Kim Cổ 06

 

Kim Cổ 07   ||  Kim Cổ 08
  ****  

Vân Tiên  01  ||  Vân Tiên  02

Vân Tiên 03  ||                        
  ****  

Thừa Nhàn  01  ||  Thừa Nhàn  02

Thừa Nhàn  03  ||  Thừa Nhàn  04

Thừa Nhàn  05  ||  Thừa Nhàn  06

Thừa Nhàn  07  ||  Thừa Nhàn  08

Thừa Nhàn  09  ||  Thừa Nhàn  10
* * * *
Trở Về Trang Nhà

         Đạo là con đường của tâm hồn,
      Đi trúng th́ sống, bước trật tất chết...
                            ***  
             Cần chi gạn hỏi viễn vong
   Làm người chưa vẹn khó ḥng thảnh thơi... 
                            ***
         Địa Ngục cũng tại tâm làm quấy
        Về Thiên Đàng tâm ấy tạo ra,
        Cái chữ tâm mà quỷ hay ma;
        Tiên hay Phật cũng là tại nó.

                             
   (Lời Đức Thầy)
                          ***

 
                
Bát Nhẩn       
Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền,
Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ thiên;
Nhẫn giả hương-lân ḥa ư hỷ,
Nhẫn ḥa phu-phụ thuận t́nh duyên.
Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc,
Nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền;
Nhẫn đức b́nh an tiêu vạn sự.
Nhẫn thành phú-quới vĩnh miên miên.

                                      Đức Phật Thầy.