Bửu Sơn Kỳ Hương  - PGHH              

Sấm Giảng & Thi Văn Giáo Lư :   pdf
****

1

Sấm Giảng - Băng Cổ Truyền PGHH

2

Sấm Giảng - Băng Gia Bảo    PGHH

3

THI VĂN GIÁO LƯ  PGHH
Giảng Xưa :

4

Kim Cổ Kỳ Quan

5

Sm Giảng Người Đời

6

Sấm Trạng Tŕnh

7-1

Sấm Truyền của Đức Phật Thầy 1

7-2

Sấm Truyền của Đức Phật Thầy 2

8

Tam Hoàng Thơ

9

Tứ Thánh

10

Vu Lan Báo Hiếu
****
Trở Về Trang Nhà
        Khi xưa Ta cũng làm thơ,
Mà đời trần hạ làm ngơ ít nh́n.

                                 ( Đức Thầy ).
                     * * * * 
Những Sấm Truyền xưa của Phật Thầy,
Dân rán kiếm mà tri th́ biết;
Xưa để lại nhiều câu thảm thiết,
Mà nào ai có biết để ḷng.
Chuyện thiên cơ nói rất năo ṇng
Câu hữu lư bá ṭng khó sánh.
. . . . .
    Lời khuyên xưa cũng một lần,
Nay mượn xác trần xuống bút ra cơ.
                                         ( Đức Thầy ).
                      * * * *
                    Bát Nhẫn
Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền,
Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ thiên;
Nhẫn giả hương-lân ḥa ư hỷ,
Nhẫn ḥa phu-phụ thuận t́nh duyên.
Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an-lạc,
Nhẫn tánh niên niên đắc bảo-truyền;
Nhẫn đức b́nh-an tiêu vạn sự.
Nhẫn thành phú-quới vĩnh miên miên.

                   ( Đức Phật Thầy & Đức Thầy).