Sấm Giảng - Giảng Xưa                 

Sấm Giảng - Cổ Truyền  PGHH :

  **** 

 

Phần 1: Sấm Giảng

 

 Q1-1 

Khuyên Người Đời Tu Niệm - Sấm Giảng Quyển 1  Q1-2 

Q1-3 

Khuyên Người Đời Tu Niệm - Sấm Giảng Quyển 1  Q1-

 Q2-1 

Kệ  Dân Của  Người Khùng - Sấm Giảng Quyển 2  Q2-2 

 Q3-1 

Sám  Giảng   -   Sấm Giảng Quyển 3  Q3-2 

 Q3-3 

Sám  Giảng   -   Sấm Giảng Quyển 3  
  ****  

 Q4-1 

Giác Mê Tâm Kệ - Sấm Giảng Quyển 4  Q4-2 

 Q4-3 

Giác Mê Tâm Kệ - Sấm Giảng Quyển 4  Q4-4 

Q5-1 

Khuyến   Thiện   -   Sấm Giảng Quyển 5  Q5-1 

Q5-3 

Khuyến  Thiện    -   Sấm Giảng Quyển 5  Q5-4 
  

 Tôn Chỉ Hành Đạo  -  Quyển 6:

 

Q6-1 

Sứ Mạng của Đức Thầy - Quyển 6: Lời Nói Đầu   ||   Tứ Ân  Q6-2 

Q6-3 

Luận về Tam Nghiệp      ||     Luận về Bát Chánh  Q6-4 

Q6-5 

Cách Thờ Phượng - Hành Lễ... || Sự cúng lạy của người Cư Sĩ  Q6-6 

Q6-7 

Tám Điều Răn Cấm -Lời Tâm Huyết -Thập Nhị Nhân Duyên... ||
||      Đức Phật đối với chúng sanh  -  Lời khuyên Bổn Đạo -     
 ||   Phật là ǵ? - Đường Trung Đạo - Chư Phật có Bốn Đại Đức.
 Q6-8 
  ****  

 

Phần 2: Thi Văn Giáo Lư:

 

26 

26- Cho Ông C̣ Tàu Hảo  ||  27- Cho Ông Tham Tá Ngà 27 

 

28- Diệu Pháp Quang Minh   ||   29- Giọng Bắc Ḥa Nam 29 

30 

30- Không Buồn Ngủ              ||   31-  Mười Điều Ơn           31 

32 

32- Mượn cây Đuốc Huệ || 33- Từ giă Bổn Đạo khắp nơi 33 

 34   

34 - Tự Thán                     ||  35- Viếng Làng Mỹ Hội Đông 35

 36  

36-  Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ  ||                                             
****
Trở Về Trang Nhà
  

       Làm hết các việc từ-thiện,
       Tránh tất cả điều độc-ác,
 Quyết rửa tấm ḷng cho trong sạch.

                                (Lời Đức Thầy)


    THANH
tâm kiến chơn PHẬT  
     SĨ 
khí   phùng   chánh  GIÁO
     HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
     ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.
  
    

                     * * *  
        Máy Đạo không xa xôi,
        Quay đầu lại thấy rồi;
        Thấy ra mau hay chậm,
        Là do sức tỉnh hồi.  

                      * * * *
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                      ( Thanh- Sĩ )