Hiển Đạo                                         

 
Hiển Đạo
Lời Vàng Trong Mộng:
****

 1

Lời Vàng Trong Mộng 01

 2

Lời Vàng Trong Mộng 02

 3

Lời Vàng Trong Mộng 03

 4

Lời Vàng Trong Mộng 04

 5

Lời Vàng Trong Mộng 05

 6

Lời Vàng Trong Mộng 06

 7

Lời Vàng Trong Mộng 07

 8

Lời Vàng Trong Mộng 08

  9 

Lời Vàng Trong Mộng 09

10 

Lời Vàng Trong Mộng 10

11 

Lời Vàng Trong Mộng 11

12 

Lời Vàng Trong Mộng 12

13 

Lời Vàng Trong Mộng 13
****
Trở Về Trang Nhà

 

 

  THANH tâm kiến chơn PHẬT  
  SĨ 
khí   phùng   chánh   GIÁO
  HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
  ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.

                         ****
  Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
  Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
  Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
  T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
  Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
  Đức cao tước lộc khó so duyên;
  Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
  Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.
                            
          ( Thanh- Sĩ )

        ........................     
     Ta c̣n quên một điều Phật dạy,
     Nếu có người trai gái cơi trần;
          Trước khi đổi vật đổi nhân,
Chỉ trong một phút không cần chi lâu.
     Ngồi hoặc đứng cách nào cũng đặng,
     Chắp tay và ngó thẳng phương Tây;

          Ḷng không móng việc đó đây,
A-Di-Đà Phật niệm rày một câu.
     Th́ cũng được nạn sầu thoát khỏi,
     Nhờ hào quang Phật rọi vào thân;
          Tiêu ma tiêu các chướng trần,
Khác nào cỏ úa lửa phừng cháy qua.
     Chỉ một niệm cũng là khỏi nạn,
     Huống chi là niệm đặng dài lâu ;
          Dù cho muôn thảm ngàn sầu,
Cũng tan tất cả như bầu không trung.
Khuyên đồng đạo khắp vùng đây đó
     Khá ghi ḷng chớ có bỏ qua;
     Nhớ câu "Nhứt cú Di Đà,
Bất lao đàn chỉ đáo mà Tây-phương".
     Vả lại máy âm dương thay đổi,
     Trận cuồng phong sẽ thổi nay mai;
          Nếu không chứa đức sâu dầy,
Khó qua đại nạn trong ngày biến thiên.
     Thanh-Sĩ  một lời khuyên cùng cuối,
     Hiện thân c̣n đang gởi nước ngoài;
          Quê nhà già trẻ gái trai,
Cũng nên nghe đến đêm ngày lo tu.

  (' Lời Vàng Trong Mộng' của Ngài Thanh- Sĩ )