Hiển Đạo                 

Hiển Đạo
Đường Giải Thoát:
****

 1

Đường Giải Thoát 01

 2

Đường Giải Thoát 02

 3

Đường Giải Thoát 03

 4

Đường Giải Thoát 04

 5

Đường Giải Thoát 05

 6

Đường Giải Thoát 06

 7

Đường Giải Thoát 07

 8

Đường Giải Thoát 08
****
Trở Về Trang Nhà

  
  THANH tâm kiến chơn PHẬT  
  SĨ 
khí   phùng   chánh   GIÁO
  HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
  ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.

                         ****
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.
                            
          ( Thanh- Sĩ )