Hiển Đạo                 

Hiển Đạo
Con Thuyền Đại Đạo:
****

 1

Con Thuyền Đại Đạo 01

 2

Con Thuyền Đại Đạo 02

 3

Con Thuyền Đại Đạo 03

 4

Con Thuyền Đại Đạo 04

 5

Con Thuyền Đại Đạo 05

 6

Con Thuyền Đại Đạo 06

 7

Con Thuyền Đại Đạo 07

 8

Con Thuyền Đại Đạo 08
****
Trở Về Trang Nhà

 THANH tâm kiến chơn PHẬT  
  SĨ 
khí   phùng   chánh   GIÁO
  HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
  ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.

                         ****
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.
                            
           ( Thanh- Sĩ )