Hiển Đạo                 

 Hiển Đạo (Quyển 1 đến 16) :
****

       Tập 1:  (1 MB.)

1

          Lời Vàng Trong Mộng

2

          Vạn Niên Huynh Đệ

3

          Rằm Tháng Mười

4

          Đâu Là Phàm Thánh

5

          Tiếng Nói Trong Hoa Sen

       Tập 2:  (820 KB.)

6

            Hỡi Quê Nhà

7

            Đă Chết Mà Sống

8

           Tôi Không Quên

9

           Ánh Sáng Từ Bi

10

           Đường Giải Thoát

11

           Thần Cơ Thật Luận

12

           Con Thuyền Đại Đạo

      Tập 3:  (620 KB)

13

            Đời Mạt Pháp

14

            Là Phật Tử

15

            T́nh Đạo Phật

16

            Đến Liên Hoa
****
Trở Về Trang Nhà
  
    THANH
tâm kiến chơn PHẬT  
     SĨ 
khí   phùng   chánh  GIÁO
     HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
     ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.
  
    

                     * * *  
        Máy Đạo không xa xôi,
        Quay đầu lại thấy rồi;
        Thấy ra mau hay chậm,
        Là do sức tỉnh hồi.  

                      * * * *
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                            
          ( Thanh- Sĩ )