NHỮNG MẪU CHUYỆN ĐẠO                 

Những Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy:   .pdf

 ****

 01    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  02 

03   

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  04 

 05    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  06 

 07    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  08 

    

 ****   

 09    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  10 

 11    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  12 

 13    

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  14 

15 

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  16 

17   

Mẫu Chuyện Bn Đức Thầy  
****
Trở Về Trang Nh
      
   
       Chn Dung Đức Thầy


                      * * * *
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn b tnh giấc sầu min;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
Tm đến đường sanh ci Phật Tin.
Cng lớn ngọc vng đu dm snh,
Đức cao tước lộc kh so duyn;
Hỡi ai nối ch theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                      ( Thanh- Sĩ )