NHỮNG MẪU CHUYỆN ĐẠO                 

Mười Vị Đệ Tử Của Phật :   

 ****

 

Giới Thiệu GT

 1 

Tôn Giả Xá Lợi Phất 1B
 2A  Tôn Giả Mục Kiền Liên 2B

 3A 

Tôn Giả Phú Lâu Na

 3B

 4A 

Tôn Giả Tu Bồ Đề 4B

5A 

Tôn Giả Ca Chiên Diên 5B

    

 ****   

6A 

Tôn Giả Đại Ca Diếp 6B 

7A 

Tôn Giả A Na Luật 7B 

8A 

Tôn Giả Ưu Ba Ly 8B 

9A 

Tôn Giả A Nan 9B 

10A

Tôn Giả La Hầu La 10B
****
Trở Về Trang Nhà
  
    THANH
tâm kiến chơn PHẬT  
     SĨ 
khí   phùng   chánh  GIÁO
     HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
     ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.
  
    

                     * * *  
        Máy Đạo không xa xôi,
        Quay đầu lại thấy rồi;
        Thấy ra mau hay chậm,
        Là do sức tỉnh hồi.  

                      * * * *
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                      ( Thanh- Sĩ )