PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Ao Sen Báu Tây Phương đua nở 
   Chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm

Rán tu cho Quỉ Khiếp Thần Khâm

Được Tâm Phát Bồ-Đề Vững chắc

   
 
   
 

    TÁC PHẨM:

   1   Châu Thuyết 

   2   Chú Nghĩa -1: Đạo Làm Người
   3   Chú Nghĩa -2: Đạo Phật
   4   Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo 
   5   Hiển Đạo
   6   Lá thư Đông Kinh 1
   7   Những Mẫu Chuyện Đạo
   8   Mẫu Chuyện Về Ngài Thanh Sĩ
   9   Pháp âm Ngài Thanh Sĩ
 10   Sấm Giảng - Giảng Xưa
 11   Thuyết Pháp Ứng Khẩu

 12   Tiểu Sử  Ngài Thanh Sĩ

 13   Trích Lục


 

 

 

 

 

 

 


    
PHIM ẢNH-TÀI LIỆU - VIDEO:

   1     10 Câu Chuyện của Đức Phật
       Cuộc Đời của Đức Phật 
 
                (The Life of Buddha)
 3a  
   Hành Hương về Thánh Địa 1
 3b     Hành Hương về Thánh Địa 2
   4     Phim Lưu Niệm Ngài Thanh Sĩ
   5     Phỏng Vấn về Ngài Thanh Sĩ 
      Thần Cơ Thật Luận - Video
   7     Tôn Chỉ Hành Đạo PGHH


 * Hình Ảnh

 * Nối Kết:  www.hoahao.org ,  www.pghh.net 

  *** 

Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi

 Khắp bốn biển liên dây hòa hảo

     THANH tâm  kiến chơn PHẬT  
     SĨ   
khí   phùng  chánh  GIÁO 
 
   
HIỂN pháp Phật  nhơn  HÒA
    
ĐẠO   khai    môn    từ  HẢO.  
  
               
        * * *  

     
 
 Máy Đạo không xa xôi,
        Quay đầu lại thấy rồi;
        Thấy ra mau hay chậm,
        Là do sức tỉnh hồi.  

                 
         * * *
   
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
   Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
   Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
   Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên.
   Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
   Đức cao tước lộc khó so duyên;
   Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
   Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                    Thanh-Sĩ.